During Corona, business trips become more a men’s world

During Corona has far-reachin [...]